Lịch tuần 40 năm học 2017-2018 (16/05/2017)
 

KHOA CNCK

             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40  NĂM HỌC 2016 - 2017

 

 

 

 

Thứ

GiỜ

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIÊC

Chủ trì

Chuẩn bị

THÀNH PHẦN THAM GIA

CS1

CS2

Khác

2

7h30

1h

PHA

 

 

Giao ban đầu tuần

Ô Hoàng

 

Ô Hiền

9h00’

 

VPK

 

 

LV vớiEDS

Ô Hiền

 

Các TV

3

7h00’

Cả ngày

CS1

CS2

 

Giáo viên giảng dạy theo tiến độ

 

 

Toàn thể G.V có lớp

14h00’

Cả buổi

 

 

TCCK

Đi Thái nguyên

Ô hiền

 

Các TV

4

7h00’

Cả ngày

CS1

CS2

 

Giáo viên giảng dạy theo tiến độ

 

 

Toàn thể G.V có lớp

9h00

 

 

 

VNCCK

Làm việc với TCCK

Ô hiền

 

Tòan thể CB

5

7h00’

Cả ngày

CS1

CS2

 

Giáo viên giảng dạy theo tiến độ

 

 

Toàn thể G.V có lớp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

7h00’

Cả ngày

CS1

CS2

 

Giáo viên giảng dạy theo tiến độ

 

 

Toàn thể G.V có lớp

7

7h00’

Cả ngày

CS1

CS2

 

Giáo viên giảng dạy theo tiến độ

 

 

Toàn thể G.V có lớp

CN

7h00’

Cả ngày

CS1

CS2

 

Giáo viên giảng dạy theo tiến độ

 

 

Toàn thể G.V có lớp

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến