Lịch tuần 01 năm học 2017-2018 (08/08/2017)
 

KHOA CNCK

             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM HỌC 2017 - 2018

 

 

 

 

Thứ

GiỜ

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG CÔNG VIÊC

Chủ trì

Chuẩn bị

THÀNH PHẦN THAM GIA

CS1

CS2

Khác

2

7h30

1h

PHA

 

 

Giao ban đầu tuần

Ô Hoàng

TCCB

Ô Hiền

9h00’

 

PHA

 

 

Họp đào tạo CĐ

Ô Hoàng

ĐT

Ô Hiền

3

7h00’

Cả ngày

CS1

CS2

 

Giáo viên giảng dạy theo tiến độ

 

 

Toàn thể G.V có lớp

8h00’

2h

PHA

 

 

Họp quy chế đánh giá

Ô Hoàng

TCCB

Ô Hiền

10h00

1h

PHA

 

 

Họp HĐTS

Ô Hoàng

ĐT

Ô Hiền

4

7h00’

Cả ngày

CS1

CS2

 

Giáo viên giảng dạy theo tiến độ

 

 

Toàn thể G.V có lớp

9h00

 

VPK

 

 

Họp Khoa

Ô hiền

 

Tòan thể CB

5

7h00’

Cả ngày

CS1

CS2

 

Giáo viên giảng dạy theo tiến độ

 

 

Toàn thể G.V có lớp

7h00’

Cả ngày

CS1

CS2

 

Giáo viên giảng dạy theo tiến độ

 

 

Toàn thể G.V có lớp

6

7h00’

Cả ngày

CS1

CS2

 

Giáo viên giảng dạy theo tiến độ

 

 

Toàn thể G.V có lớp

 

14H00

Cả buổi

PHA

 

 

Họp HĐKH

Ô Hoàng

 

Ô Hiền

7

7h00’

Cả ngày

CS1

CS2

 

Giáo viên giảng dạy theo tiến độ

 

 

Toàn thể G.V có lớp

CN

7h00’

Cả ngày

CS1

CS2

 

Giáo viên giảng dạy theo tiến độ

 

 

Toàn thể G.V có lớp

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến