Hướng nghiên cứu của Bộ môn Năng lượng tái tạo (28/02/2017)
 
Bộ môn Năng lượng tái tạo thuộc Khoa Công nghệ Năng lượng, Đại học Điện lực. 

Định hướng nghiên cứu của Bộ môn: Nghiên cứu về các lĩnh vực liên quan Năng lượng tái tạo; ảnh hưởng, tác động môi trường của quá trình phát triển năng lượng nói riêng và các vấn đề môi trường chung.

Các hướng nghiên cứu chính:

·         Công nghệ điện gió;

·         Công nghệ năng lượng mặt trời;

·         Công nghệ thủy điện nhỏ và tích năng;

·         Công nghệ sinh khối;

·         Công nghệ lưu trữ điện năng;

·         Tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống năng lượng chung;

·         Điều khiển các nguồn điện phân tán;

·      Đánh giá tác động tới môi trường của các nguồn năng lượng tái tạo;

·         Thị trường và các chính sách liên quan đến năng lượng tái tạo;

·         Ảnh hưởng môi trường của quá trình phát triển năng lượng;

·         Xử lý rác thải gắn với năng lượng.

·     Phát triển kinh tế, xã hội bền vững về mặt năng lượng và môi trường, ...


Bộ môn Năng lượng tái tạo - Khoa Công nghệ Năng lượng


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến