Kế hoạch nghiên cứu khoa học Khoa Công nghệ Năng lượng 2017-2018 (05/09/2017)
 
Kế hoạch nghiên cứu khoa học Khoa Công nghệ Năng lượng 2017-2018

1. Mục tiêu

Khoa CN Năng lượng đặt mục tiêu hoàn thành tốt các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ nhà trường giao trong năm 2017-2018. Trong năm tới, khoa tiếp tục các hoạt động nhằm xây dựng, phát triển các nhóm nghiên cứu chính: Năng lượng Nhiệt trong sản xuất điện; Năng lượng, công nghệ Nhiệt trong công nghiệp và dân dụng; Năng lượng tái tạo và môi trường. Mục tiêu phát triển các nhóm nghiên cứu là nằm trong đính hướng chung của Nhà trường, và mục tiêu chính của khoa trong 5 năm tới.

2. Các hoạt động KHCN của đơn vị dự kiến thực hiện trong năm học

- Số lượng các đề tài, dự án và chuyển giao KHCN

STT

Cấp

Số lượng

1

Nhà nước

 

 

2

Bộ

01

 

3

Ngành

 

 

4

Trường

01

 

5

Hợp đồng với Doanh nghiệp

 

 


- Số bài báo đăng trên các Tạp chí

STT

Cấp

Số lượng

1

Quốc tế

09

 

2

Ngành

09

 

3

Trường

02

 

- Số CB, GV tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học: 03...........................................

- Số đề tài NCKH của sinh viên sẽ hoàn thành vào cuối năm học: 03............................................

- Số buổi hội thảo, hội nghị, sinh hoạt chuyên đề dự định tổ chức: 08...........................................

- Số lượng sáng kiến cải tiến đăng ký thực hiện: ...........................................................................

- Những giải pháp để khắc phục các tồn tại của công tác KHCN của đơn vị: Một số giải pháp của Khoa đó là: Tiếp tục định hướng phát triển các nhóm nghiên cứu trong các lĩnh vực chính của khoa; Tăng cường hội thảo, các buổi sinh hoạt chuyên môn trong từng lĩnh vực của khoa; Tăng cường tìm hiểu các chương trình, dự án, đề tài, đặc biệt là các chương trình hợp tác quốc tế; Tăng cường gắn kết các doanh nghiệp thông qua nghiên cứu chuyển giao công nghệ.

Khoa Công nghệ Năng lượng

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến