DANH SACH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT HỌC BỔNG KỲ I NĂM HỌC 2014-2015 (07/04/2015)
 
file download
Sinh viên có ý kiến thắc mắc về học bổng, viết đơn gửi về phòng HSSV(Cô Hoàng) trước ngày 14/04/2015. Sau thời hạn trên phòng sẽ không giải quyết các thắc mắc khiếu nại.

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến