Đính chính Điều 6 chương II Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐTvề Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy (18/04/2017)
 
Quyết định về việc đính chính Thông tư số 10/2016/TT-BGD ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy
Chi tiết như file đính kèm

Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến