Lịch tuần 40-2017. Công tác HSSV (15/05/2017)
 

PHÒNG CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016-2017

Tuần thứ 40 (Từ 15/5 đến 21/5/2017)

HSSV

 

 

 

 

 

 

 

Thứ

Giờ

Thời

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

gian

CS1

CS2

Khác

Thứ 2

7h30

cả buổi

x

 

 

Làm việc bình thường

 

 

CBVC Phòng Công tác HSSV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

7h30

cả buổi

x

 

 

Làm việc bình thường

 

 

CBVC Phòng Công tác HSSV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

7h30

Sáng

x

 

 

Làm việc bình thường

 

 

CBVC Phòng Công tác HSSV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 5

7h30

cả buổi

x

 

 

Làm việc bình thường

 

 

CBVC Phòng Công tác HSSV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

7h30

cả buổi

x

 

 

Làm việc bình thường

 

 

CBVC Phòng Công tác HSSV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến