lịch Tuần thứ 17(Từ 05/12/2016 đến 11/12/2016) (05/12/2016)
 

  PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016 - 2017

Tuần thứ 17(Từ 05/12/2016 đến 11/12/2016)

Thứ

Giờ

Thời
gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2

7h30

1,5 tiếng

P.HA

-

-

Họp giao ban

HT

Ô Hiền

Ô. Hiền

 05/12

8h30

1 tiếng

P ĐT

-

-

Giao ban Phòng

Ô.Hien

 

Các thành viên trong phòng

 

10h00

 

P.H3

 

 

Họp hiệu chỉnh chương trình, hoàn thiện chuẩn đầu ra

Ô Hoàng

Ô Hiền

 

Thứ 3

 

 

 

 

 

Họp chuẩn bị thi liên thông

Ô Hoàng

Ông Hiền

 

06/12

8h30

 

 

 

 

Làm phách thi TS liên thông- VB2

T. Anh

B. Hồng

 

 

14h

 

P.HA

 

 

Nhập điểm CĐ-ĐH

T Anh

Thoa, Lan

 

Thứ 4

8h

 

 

 

 

 Chấm thi LT-VB2

 

 

 

07/12

 

 

P.ĐT

 

 

Làm việc với PA 83

Ô Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. anh

B. lan

 

Thứ 5

5h

 

 

 

 

 

HT

 

 

08/12

9h

 

P. ĐT

 

 

LV với Đơn vị LK

Ô Hiền

B Dung

 

Thứ 6

Cả ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

09/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

 

 

 

 

 

Trả giấy CNTN cho SV

 

 

 

09/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 7

6h

 

 

 

 

 

 T   Anh

 Hồng

 

10/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

các công việc theo tiến  đô khác bình thường

 

 

 

11/12

8h 

 

PHA 

 

 

 Họp hội đồng TS

Ô Hoàng 

Ô Hiền 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến