Tuần thứ 19(Từ 19/12/2016 đến 25/12/2016) (19/12/2016)
 

  PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016 - 2017

Tuần thứ 19(Từ 19/12/2016 đến 25/12/2016)

Thứ

Giờ

Thời
gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2

7h30

1,5 tiếng

P.HA

-

-

Họp giao ban

HT

Ô Hiền

Ô. Hiền

 19/12

8h30

1 tiếng

P ĐT

-

-

Giao ban Phòng

Ô.Hien

 

Các thành viên trong phòng

 

9h00

 

P.H3

 

 

Họp hội đồng ts

Ô Hoàng

Ô Hiền

 

Thứ 3

 

 

 

 

 

Họp chuẩn bị thi liên thông

Ô Hoàng

Ông Hiền

 

20/12

8h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h

 

P.HA

 

 

Nhập điểm CĐ-ĐH

T Anh

Thoa, Lan

 

Thứ 4

8h

 

 

 

 

 

 

 

 

21/12

 

 

P.ĐT

 

 

Làm việc với PA 83

Ô Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. anh

B. lan

 

Thứ 5

5h

 

 

 

 

 

HT

 

 

22/12

9h

 

P.H3

 

 

Xét TS liên thông và VB2

Ô Hiền

B Hồng

 

Thứ 6

Cả ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

23/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

 

 

 

 

 

Trả giấy CNTN cho SV

 

 

 

23/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 7

6h

 

 

 

 

 

 T   Anh

 Hồng

 

24/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

các công việc theo tiến  đô khác bình thường

 

 

 

25/12

8h 

 

PHA 

 

 

 Họp hội đồng TS

Ô Hoàng 

Ô Hiền 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến