lịch Tuần thứ 20(Từ 26/12/2016 đến 01/01/2017) (26/12/2016)
 

  PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2016 - 2017

        Tuần thứ 20(Từ 26/12/2016 đến 01/01/2017)

Thứ

Giờ

Thời
gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2

7h30

1,5 tiếng

P.HA

-

-

Họp giao ban

HT

Ô Hiền

Ô. Hiền

 26/12

8h30

1 tiếng

P ĐT

-

-

Giao ban Phòng

Ô.Hien

 

Các thành viên trong phòng

 

9h00

 

P.HA

 

 

Họp triển khai kế hoạch giảng dạy HK2

Ô Hoàng

Ô Hiền

 

Thứ 3

8h00

 

 

 

 

Họp duyệt TT thừa giờ năm 2015-2016

Ô Hoàng

Ông Hiền

 

27/12

8h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14h

 

P.HA

 

 

Phyats giấy báo VB2, LT

T Anh

B.Hồng

 

Thứ 4

8h

 

 

 

 

 

 

 

 

28/12

 

 

P.ĐT

 

 

Làm việc với PA 83

Ô Hiền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. anh

B. lan

 

Thứ 5

5h

 

 

 

 

 

HT

 

 

29/12

9h

 

P.đt

 

 

Ktra nhập điểm các hệ

Ô Hiền

Thoa , lan

 

Thứ 6

Cả ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

30/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

 

 

 

 

 

Trả giấy CNTN cho SV

 

 

 

30/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 7

6h

 

 

 

 

 

 T   Anh

 Hồng

 

31/12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

các công việc theo tiến  đô khác bình thường

 

 

 

01/01/17

8h 

 

PHA 

 

 

 Họp hội đồng TS

Ô Hoàng 

Ô Hiền 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến