Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên C12, CN12, T47, D9LT, D10LT và khóa cũ (07/02/2017) (13/02/2017)
 

Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên C12, CN12, T47, D9LT, D10LT và khóa cũ (07/02/2017)

Căn cứ tiến độ học tập và thi tốt nghiệp đợt 1 của sinh viên C12, CN12, !47, D9LT, D10LT và khóa cũ, Nhà trường tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các hệ nêu trên. Lịch như sau:

I. Thời gian:

1. Khóa C12:                 Sáng ngày 21 tháng 02 năm 2017

2. Khóa CN12, T47:       Chiều ngày 21 tháng 02 năm 2017

3. Khóa D9LT, D10LT:   Sáng ngày 09 tháng 3 năm 2017

Sinh viên khóa cũ tốt nghiệp cùng khóa nào thì lấy cùng thời gian với khóa đó

 II. Địa điểm:

1. Địa điểm phát bằng: Phòng Đào tạo, cơ sở 1 Trường Đại học Điện lực

2. Địa điểm trả tiền đặt cọc: Phòng Kế hoạch Tài chính, cơ sở 1 Trường Đại học Điện lực

3. Địa điểm phát hồ sơ tốt nghiệp: Phòng CT HSSV, cơ sở 1 Trường Đại học Điện lực

 II. Phân công nhiệm vụ:

1. Phòng Đào tạo chuẩn bị phát bằng

2. Phòng Công tác Học sinh sinh viên chuẩn bị hồ sơ phát cho SV

3. Phòng Kế hoạch Tài chính chuẩn bị tiền để trả tiền đặt cọc cho SV.

Thông báo lịch phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên C12, CN12, T47, D9LT, D10LT và khóa cũ (07/02/2017)

 Căn cứ tiến độ học tập và thi tốt nghiệp đợt 1 của sinh viên C12, CN12, !47, D9LT, D10LT và khóa cũ, Nhà trường tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên các hệ nêu trên. Lịch như sau:

I. Thời gian:

1. Khóa C12:               Sáng ngày 21 tháng 02 năm 2017

2. Khóa CN12, T47:   Chiều ngày 21 tháng 02 năm 2017

3. Khóa D9LT, D10LT:          Sáng ngày 09 tháng 3 năm 2017

Sinh viên khóa cũ tốt nghiệp cùng khóa nào thì lấy cùng thời gian với khóa đó

 II. Địa điểm:

1. Địa điểm phát bằng: Phòng Đào tạo, cơ sở 1 Trường Đại học Điện lực

2. Địa điểm trả tiền đặt cọc: Phòng Kế hoạch Tài chính, cơ sở 1 Trường Đại học Điện lực

3. Địa điểm phát hồ sơ tốt nghiệp: Phòng CT HSSV, cơ sở 1 Trường Đại học Điện lực

II. Phân công nhiệm vụ:

1. Phòng Đào tạo chuẩn bị phát bằng

2. Phòng Công tác Học sinh sinh viên chuẩn bị hồ sơ phát cho SV

3. Phòng Kế hoạch Tài chính chuẩn bị tiền để trả tiền đặt cọc cho SV.

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến