lich tuần 06 (Từ 11/09/2017 đến17/09/2017) (11/09/2017)
 

  PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017 - 2018

        Tuần thứ 06 (Từ 11/09/2017 đến17/09/2017)

Thứ

Giờ

Thời
gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2

7h30

1,5 tiếng

P.HA

-

-

 

 

 

 

 11/09

8h30

1 tiếng

P ĐT

-

-

Giao ban phòng

Ô Hiền

PĐT

 

 

9h00

 

PĐT

 

 

Chấm thi TN CĐ-ĐHLT

Rà soát hs ĐH D8 khối kinh tế

Ban thư ký

Tổ rà soát

Ô Hiền

 

Thứ 3

8h00

 

PĐT

 

 

Nhập học ĐH-CĐ

Ô Hiền

K Dung

 

12/09

8h30

 

PĐT

 

 

Rà soát hs CĐ c13

Ô T Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 4

8h

 

PH3

 

 

 Họp hội đồng đào tạo LT

 

T Anh

 

13/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phát bằng TN ĐH D8 CQ

T. anh

B. lan

 

Thứ 5

7h

 

 

 

 

 Nhập điểmthi TNCĐ C13

T Anh

B Lan

 

14/09

9h

 

P.đt

 

 

Ktra nhập điểm các hệ

Ô Hiền

Thoa , lan

 

Thứ 6

Cả ngày

 

 

 

 

In chứng chỉ TN

HT

Lãnh đạo phòng

 

15/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

 

 

 

 

 

Trả giấy CNTN cho SV

 

 

 

15/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 7

6h

 

 

 

 

 

 

 

 

16/09/17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

các công việc theo tiến  đô khác bình thường

 

 

 

17/09/17

8h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến