lich tuần 24 (Từ 15/01/2018 đến21/01/2018) (15/01/2018)
 

  PHÒNG ĐÀO TẠO

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN NĂM HỌC 2017 - 2018

      Tuần thứ 24 (Từ 15/01/2018 đến21/01/2018)

Thứ

Giờ

Thời
gian

Địa điểm

Nội dung

Chủ trì

Chuẩn bị

Thành phần

Ngày

CS1

CS2

Khác

Thứ 2

7h30

1,5 tiếng

P.HA

-

-

Giao ban

HT

Ô Hiền

 

 15/01

8h30

 

 

-

 

 

 

 

 

 

9h00

 

PĐT

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

8h00

Cả ngày

HTC

 

 

Thi TNLT- VB2

Ô Hiền

ĐT

Hội đồng coi

16/01

10h00

 

PĐT

 

 

Ktra điểm các lớp ĐH D8

Ô Hiền

T Anh

 

 

10h00

 

PHA

 

 

Họp xét ĐK dự thi LT-VB2

HT

T Anh

 

Thứ 4

8h

 

PĐT

 

 

Thi TNLT- VB2

Ô hiền

ĐT

 

17/01

10h30

 

PHA

 

 

Họp về công tác quản lý các lớp CLC

HT

 Điều hành CT CLC, ĐT, CTHSSV,ĐTN

 

 

14h 

 

PHA

 

 

 

HT

B. Dung

 

Thứ 5

14h

 

PĐT

 

 

 Làm việc với vụ GDQP-BGD

Ô Hiên

T Anh

 

18/01

8h

 

PHA

 

 

Họp về tổ chức thi học phần và thi TN

Ô Hiền

T Anh

 

Thứ 6

Cả ngày

 

 

 

 

Kiểm tra CSVC thành lập TTGDQP

Ô Hiền

T Anh

 

19/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

 

 

 

 

 

Trả giấy CNTN, bảng điểm cho SV

 

 

 

19/01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 7

6h

 

 

 

 

 

 

 

 

20/01/18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN

 

 

 

 

 

các công việc theo tiến  đô khác bình thường

 

 

 

21/01/18

8h 

 

 

 

 

 Thi tuyển sinh liên thông

 

 

 

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến