Danh sách thí sinh dự thi vòng 1 cuộc thi giọng ca vàng EPU 2017 (10/03/2017)
 
Thí sinh có mặt tại Hội trường C từ 15h00 ngày 10/03/2017 để dự thi vòng 1
Danh sách cập nhật đến 14h00 ngày 10/03/2017

STT

H và tên

Chi đoàn

1

Nguyn Đc Giang

D10H1

2

Thân Quc Hưng

3

Trn Xuân Mnh

D9DHN

4

Vũ Hoàng Đc Ngc

5

Dương Thanh Tùng

6

Lý T. Phương Ninh

D11QTDLLKS

7

Lê Thúy Hnh

8

Hoàng Tn Nghĩa

9

Ngô T. Phương Tho

10

Nguyn Vit Hùng

D11QLNL

11

Trn T. Minh Thư

12

Nguyn T.Kim Ngc

13

Nguyn Đăng Thành Trung

D11TCDN

14

Nguyn Th Hng

15

Lê Phương Quỳnh

16

Cao Xuân Quang

D11XDDDCN1

17

Nguyn Văn Cương

18

Nguyn T. Thanh Huyn

C15KT

19

Trn Dip Linh

20

Nguyn Th Trâm

21

Hoàng Th Nguyt

22

Nguyn Văn Công

D10XDDDCN2

23

Trn Bo Hân

24

Hoàng Mnh Cường

25

Nguyn Đc Hin

D11DTVT(CLC)

26

Li Quang Mnh

27

Nguyn Hi Nam

28

Lê Thái Anh Đc

D10CoDT

29

Nguyn Văn Hà

30

Nguyn Huy Hoàng

31

Nguyn Đoàn Hà An

D11QTDN(CLC)

32

Đô Văn Huy

D10KTĐT

33

Nguyn Văn Thi

34

Hà Vũ Minh

D11QLMT

35

Dương Gia Bo

36

Vũ Th Lan

37

Trn Ngc Hân

D10 ĐHN

38

Nguyn Thế Qung

39

Nguyn Ngc Vũ

40

Hoàng Quang Đt

D7H5

41

Nguyn Thành Luân

D9TCNH

42

Đ Trung Tun

D10QTDN

43

Trnh Quc Quỳnh

D8XDCT

44

Hoàng Trung Nghĩa

D11TBDTYT

45

Nguyn Đc Hoàng

D8H4

46

Trn Minh Bc

D9H4

47

Nguyn Thành Đô

D11CNPM

48

Nguyn Đc Bình

D11TĐH

49

Bùi Thùy Linh

D9H1

50

Trn Quang Hưng

D11KTDN2

51

Trn Th Hà

52

Nguyn Vũ Bo Trâm

53

Nguyn Thanh Nam

D10QTANM

54

Đ Trung Tun

D10QTDN1

55

Nguyn Phi Long

D10 Nhit

56

Nguyn Tn Phát

57

Phm Thế Nguyên

58

Nguyn Mnh Cường

D11 Nhit

59

Nguyn Minh Quang

60

Nguyn Xuân Chiến

61

Lê Anh Tú

D11QTDN

62

Lê Ngc Dũng

63

Nguyn Th Xuyến

64

Nguyn Minh Tú

65

Phm T. Trà My

D8CNTD2

66

Trn Văn Hưng

67

Phan Thùy Linh

D10QTDLKS

68

Nguyn Đc Phúc Anh

69

Đào Th Mơ

D11CNCTTBĐ

70

Phm Văn Quân

D9H3

71

Nguyn Đc Bình

D11 TĐH

72

Nghiêm Xuân Sơn

73

Nguyn Huỳnh Đc

D10 TĐH

74

Ma Tun Thành

75

Nguyn Văn Đi

D9 CNCK

76

Nguyn Mnh Linh

77

Trn Mnh Linh

78

Đ Th Hi Anh

D11 QTANM

79

Bùi Đc Thin

80

Đàm Ngc Sơn

81

Nguyn Minh Khi

D11 ĐCN2

82

Nguyn Trng Cường

83

Phm Duy Hà

D10 H2

84

Nguyn Đc Thin

D10 TBDTYT

85

Đào Trung Hiếu

D11 CODT

86

Phm Tun Huy

87

Trn Văn Tài

 

88

Tô Th Vân Anh

D11 KTDN1

89

Nguyn Phương Anh

90

Đào Mnh Hùng

91

Đng Thành Công

D11 CNTD2

92

Nguyn Bá Tiếu Anh

93

Phm Vit Hoàng

94

Hàn Tiến Mnh Tùng

D9CNPM

95

Nguyn Đi Lâm

96

Nguyn Huy Hoàng

D11CNTD1

97

Vũ Công Thành

98

Nguyn Sơn Hà

99

Phm Quang Đc

D11KTDT

100

Trn Hiếu Kiên

101

Bùi Văn Phong

102

Nguyn Văn Tài

103

Nguyn T. Hng Nhung

D10KTDN1

104

Nguyn Hương Quỳnh

105

Phan Hng Thun

106

Kim Thanh Dung

D10 CNPM

107

Nguyn Quang Tiến

D8CNTD2

108

Nguyn Đăng Tiến

 

109

Hoàng M Linh

 

110

Trn Văn Đi

D10H3

111

Vũ Minh Ngc

D8CNTD3

112

Nguyn Mnh Hoàn

D9QTANM

113

Nguyn Hu Dũng

114

Nguyn Th Trâm

D11QLMT

115

Nguyn Mnh Hùng

D9CNTĐ

116

Vũ Th Thu Huyn

D8H3

117

Lê Văn Tùng

118

Bùi Thế Anh

D11XDDDCN

119

Đng Quang Trung

120

Nguyn Thanh Bình

121

Nguyn Minh Tiến

D9CĐT

122

Nguyn Viết Linh

D9CNTĐ3

123

Trnh Minh Đc

D11QLDA

124

Nguyn Tri Thc

D11 CNCTM

125

Vũ Văn Tâm

D8H4

126

Hàn Tiến Mnh Tùng

D9CNPM

127

Đào Nam

D8Nhiet

128

Đ Vit Khoa

D9-DCN2

129

Lương Thanh Bình

D10 H2 CLC

130

Lê Th Trang

D9QLMT

131

Nguyn Th Kiu Oanh

C14KTDN1

132

Đào Ngc Hưng

D8CDT

133

Vương Quc Cường

D8H4

134

Trn Quc Hùng

D11CNCTTBĐ

135

Bùi Bách Dip Trang

D8QTKD2


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến