Chương trình giáo dục hệ Đại học Liên thông ngành Điện tử Viễn thông gồm 91 đơn vị học trình.
Thời gian đào tạo: 2 năm

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến