Chương trình giáo dục hệ Đại học ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông sau rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung năm 2017.

Chi Tiết

Chương trình giáo dục hệ Đại học ngành Điện tử Viễn thông gồm 243 đơn vị học trình.
Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Chi Tiết

       Ở hệ đại học, Khoa Điện tử - Viễn thông đang thực hiện song song 3 chương trình đào tạo bao gồm các chuyên ngành: Điện tử Viễn thông, Kỹ thuật điện tử và Điện tử Y sinh. Chương trình đào tạo ngành điện tử viễn thông trình độ đại học nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện, có phẩm chất chính trị, có đạo đức, đủ sức khỏe, có tính tổ chức kỷ luật và trách nhiệm công dân nhằm xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Chi Tiết

Chương trình Khung hệ Đại học chuyên ngành Điện tử Y sinh bao gồm 225 đơn vị học trình.

Chi Tiết

Chương trình Khung hệ Đại học - Chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử bao gồm 225 Đơn vị học trình, được phân bổ như sau:

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến