Kiểm soát tự động ô nhiễm nước thải từ các khu công nghiệp là cấp thiết vì hiện nay ô nhiễm môi trường ảnh hưởng trược tiếp đến sức khỏe của người dân sống trên địa bàn các khu công nghiệp. Phương pháp đo, thu thập và xử lý số liệu phần lớn theo phương pháp thủ công dẫn đến tốn nhiều nhân lực, thời gian, khó có thể cảnh báo kịp thời. Trong khi đó hệ thống kiểm soát tự động cho phép giám sát thường xuyên tình trạng ô nhiễm nước thải từ các khu công nghiệp, phát hiện và cảnh báo kịp thời cho các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý ngăn ngừa ô nhiễm

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến