Sứ mệnh - Tầm nhìn (30/03/2016)
 

Sứ mệnh

Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử và Truyền thông có trình độ cao theo hướng ứng dụngbậc đại học và sau đại học.

Sáng tạo và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại trong lĩnh vực Điện tử và Truyền thông, tiên phong trong một số hướng nghiên cứu ứng dụng. Gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và NCKH với thực tiễn sản xuất và đời sống.  

Tầm nhìn

Khoa Điện tử Viễn thông phát triển theo định hướng nghiên cứu ứng dụng, trình độ ngang tầm với các Trường đại học lớn trong nước và khu vực, là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín của Việt Nam trong trong lĩnh vực Điện tử và Truyền thông, có môi trường học tập, nghiên cứu khoa học năng động, hiện đại, thu hút được sự hợp tác của các doanh nghiệp và các nhà khoa học đầu ngành.

Khoa phấn đấu tiệm cận các trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu trong nước và khu vực, có vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ của ngành Công thương, đóng góp xứng đáng vào qúa trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến