Chương trình kiểm tra giá trị nhập vào có phải là 3 cạnh của 1 tam giác không (Chương trình C) (02/04/2007)
 

Nhập 3 giá trị a, b, c. Chứng minh có phải là độ dài của 3 cạnh của một tam giác không? Tìm tam giác cân, đều, vuông, vuông cân, tam giác thường.

Thuật toán:

- Khai báo các biến a, b, c

- Đọc giá trị các biến từ bàn phím

- Nếu (a + b > c) và (a + c > b) và (b + c > a) và (a > 0) và (b > 0) và (c > 0) thì:

            + Nếu (a = b) và (b = c) và (c = a): tam giác đều

            Ngược lại:

            + Nếu (a = b)  hoặc (b = c) hoặc (a = c) thì tam giác cân

            Ngược lại:

            + Nếu ((a * a + b * b = sqr(c)) và (a = b)) hoặc ((sqr(a) + sqr(c) = b * b) và (a = c)) hoặc ((c * c + b * b = a * a) và (c = b)) thì tam giác vuông cân

            Ngược lại:

            + Nếu (sqr(a) = b * b + c * c) hoặc (b * b = a * a + c * c) hoặc (c * c = a * a + b * b) thì tam giác vuông.

Ngược lại tam giác thường

Ngược lại nhập không hợp lệ

 

Chương trình:

#include <stdio.h>

#include <math.h>

#include <conio.h>

void main ()

{

clrscr ();

float a, b, c;

printf ("Nhap a = ");

scanf ("%f", &a);

printf ("Nhap b = ");

scanf ("%f", &b);

printf ("Nhap c = ");

scanf ("%f", &c);

if ((a + b > c) && (a + c > b) && (b + c > a) && (a>0) && (b > 0) && (c > 0))

{

            printf ("a, b, c la canh cua ");

   if ((a == b) && (b == c) && (c == a)) printf ("Tam giac deu");

   else if (( a == b) || (b == c) || (a == c)) printf ("Tam giac can");

      else if (((a * a + b * b == c * c) && (a == b)) || ((a * a + c * c == b * b) && (a == c))

         || (( c* c + b * b == a * a) && (c == b))) printf ("Tam giac vuong can");

         else if ((a * a == b * b + c * c) || (b * b == a * a + c * c) || (c * c == a * a + b * b))

            printf ("Tam giac vuong");

            else

                        printf ("Tam giac thuong");

}

else printf ("Tam giac khong hop le");

getch();

}


Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu