Nhà trường thông báo điều chỉnh Cơ sở giảng dạy môn Giáo dục thể chất học kỳ 2 năm học 2017-2018 như sau:

Chi Tiết

Căn cứ quy định đào tạo số 696/QĐ-ĐHĐL ngày 16/8/2016 về việc ban hành Quy định tạm thời đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ở trường Đại học Điện lực; Căn cứ kết luận cuộc họp hội đồng công nhận kết quả học bổ sung kiến thức đối với sinh viên liên thông; Căn cứ quyết định chuyển ngành; quay trở lại học tập; tiếp nhận sinh viên chuyển trường; sinh viên nghỉ bảo lưu; thôi học; Nhà trường đã điều chỉnh và hoàn thiện đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2017-2018 trên hệ thống đkmh trực tuyến, xếp lớp học lại cho sinh viên đại học – vb2; liên thông; TCCN; CDN với những nội dung như sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo danh sách phòng thi tốt nghiệp ngày 16, 17 tháng 01 năm 2018 như sau:

Chi Tiết

Căn cứ quy chế đào tạo hiện hành hệ Đại học liên thông, Đại học văn bằng 2 và điều kiện thực tế của Trường Đại học Điện lực, Nhà trường thông báo điều kiện dự thi tốt nghiệp cho các lớp D11LTH1, D11LTH2, D10LTKT3, D10V2H1:

Chi Tiết

Phòng Đào tạo Trường Đại học Điện lực lưu ý một số vấn đề trong việc đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 như sau:

Chi Tiết

Căn cứ thông báo số 2052/TB-ĐHĐL ngày 15/11/2017 về việc tổ chức đăng ký môn học kỳ 2 năm học 2017 – 2018. Nhà trường công bố kết quả đăng ký môn học gồm những nội dung sau:

Chi Tiết

Trường Đại học Điện lực thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông và đại học - văn bằng 2 năm 2017 như sau:

Chi Tiết

1. Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi TN môn Khoa học Mác - Lê (Download Tại đây)

2. Danh sách sinh viên đủ điều kiện thi TN môn Thực hành (Download Tại đây)
3. Những sinh viên nợ học phí không được tham dự kỳ thi tốt nghiệp

Chi Tiết

Nhà trường thông báo lịch thi tốt nghiệp cho sinh viên ĐHLT khóa D11LT, ĐH văn bằng 2 khóa D10V2 và sinh viên khóa cũ các hệ CĐCQ, CĐLT, CĐN, TCCN năm 2017 như sau:

Chi Tiết

Trường ĐH Điện lực thông báo về việc triển khai mua Bảo hiểm Y tế HSSV năm học 2017 - 2018 như sau:

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu