Thực hiện Quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống quốc dân. Trường Đại học Điện lực xin báo cáo nội dung theo yêu cầu như sau:

Chi Tiết

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 và công văn số 9535/BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo qui định tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT, Trường Đại học Điện lực kính báo cáo các nội dung như sau:

Chi Tiết

Khảo sát ý kiến

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?


Xác nhận

Kết quả bình chọn

Bạn thấy giao diện website mới như thế nào ?

Tổng cộng:

  • Rất đẹp!
    phiếu
  • Đẹp, cần cải thiện vài chỗ.
    phiếu
  • Màu sắc hài hòa.
    phiếu