Tổng truy cập:172610
 Đang Online9
Thảo luận chuyên môn tháng 10/2017 Bộ môn VH&ĐK HTĐ (30/10/2017)
 

TIÊU CHUẨN IEC 61850 VÀ VẤN ĐỀ TỰ ĐỘNG HÓA TRẠM BIẾN ÁP

    Tiêu chuẩn IEC 61850 Các mạng và Hệ thống Truyền thông trong các Trạm biến áp là chuẩn truyền thông đưa ra các hướng dẫn để thực hiện khả năng tương tác giữa các nút chức năng, sử dụng để bảo vệ, giám sát, điều khiển và tự động hóa trong các trạm biến áp. Tiêu chuẩn này cho phép một khả năng tương tác và phân bổ miễn phí các chức năng, đông thời mở ra một loạt các giải pháp khả thi cho hệ thống tự động hóa trạm biến áp. Tuy nhiên, vì IEC61850 là một tiêu chuẩn bao gồm nhiều khía cạnh như thiết kế, yêu cầu giao thức, kiểm tra…., do vaayh khu ứng dụng cho bất kỳ trường hợp cụ thể đòi hỏi phải xem xét cẩn thận các yêu cầu của khách hàng cũng như các thiết bị sẵn có.

    Các nội dung thảo luận chính bao gồm:

- Lý do vì sao cần yêu cầu hệ thống tự động bảo vệ và trạm biến áp phải tuân thủ tiêu chuẩn về mạng và truyền thông.

- Tiêu chuẩn IEC 61850 có ảnh hưởng đến tất cả các hoạt động liên quan đến lĩnh vực bảo vệ và tự động hoá trạm biến áp. Làm thế nào để xác định các hệ thống tuân thủ theo tiêu chuẩn này. Điều này bao gồm các đặc điểm kỹ thuật cho các cài đặt mới cũng như cho các mở rộng của các cài đặt hiện có hoặc nâng cấp. Các khía cạnh chính của Hệ thống Tự động hóa và Bảo vệ Trạm dựa trên IEC61850 đã được thực hiện đã được trình bày.

- Một khía cạnh khác của IEC 61850 là tác động lên thiết bị và kiết trúc hệ thống tự động hóa. Cách thức mà tiêu chuẩn ảnh hưởng đến cấu trúc của các thiết bị được kết nối và loại kiến trúc hệ thống nào có thể được lựa chọn, dựa trên các cân nhắc về độ tin cậy và thực hiện địa lý cũng được đề cập đến.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến