Thông báo về việc quyết toán năm 2013 (13/12/2013)
 
Để kịp thời cho công tác Quyết toán quý IV và tổng kết năm 2013, Phòng Kế hoạch Tài chính đề nghị các đơn vị hoàn thiện các hồ sơ quyết toán trước ngày 25 tháng 12 năm 2013 như sau:
          1. Các công trình sửa chữa, xây dựng cơ bản: Phòng Quản lý đầu tư &XDCB, Phòng Hành chính Quản trị hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các gói thầu đã hoàn thành; các gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo.
          2. Các khoa, giáo viên: Hoàn thiện hồ sơ thanh toán thừa giờ, thỉnh giảng của năm học 2012-2013 còn lại và kỳ I năm học 2013-2014 để kịp thời thanh toán bằng vốn kế hoạch năm 2013 của Nhà trường.
          3. Thanh toán các đề tài nghiên cứu khoa học: Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác quốc tế hoàn thiện hồ sơ phục vụ quyết toán năm 2013

Tin mới
Học phí
Đăng ký môn học trực tuyến