Thu kinh phí đào tạo theo tín chỉ đối với Đại học D8 và Cao đẳng C12 (14/01/2014)
 
Căn cứ theo kết luận cuộc họp triển khai đào tạo Đại học và Cao đẳng theo tín chỉ, ngày 31 tháng 12 năm 2013 Trường Đại học Điện lực đã ban hành Quyết định số 1837/QĐ-ĐHĐL về mức thu kinh phí đào tạo theo tín chỉ đối với các lớp đại học chính quy D8 và cao đẳng chính quy C12 kỳ II năm học 2013-2014.
Theo Quyết định số 1838/QĐ-ĐHĐL ngày 31 tháng 12 năm 2013 đã điều chỉnh mức thu kinh phí học lại kỳ II năm học 2013-2014 cho phù hợp với mức thu tín chỉ.
*download file Quyết định

Tin mới
Học phí
Đăng ký môn học trực tuyến