Lộ trình tăng học phí của Trường Đại học Điện lực giai đọan 2017 - 2019 (25/08/2016)
 
Căn cứ Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Điện lực giai đoạn 2015 – 2017; Căn cứ Công văn số: 3251/BGDĐT-KHTC ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo, đăng ký lộ trình, thời điểm dự kiến tăng học phí theo NĐ 86. Trường Đại học Điện lực dự kiến học phí từng năm học như sau:
1. Mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học ở Trường Đại học Điện lực giai đoạn năm 2015 đến năm 2017 đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt trong đề án tự chủ, mức thu học phí của trường hiện thấp hơn so với đề án. Giai đoạn từ 2017 đến năm 2019 trường dự kiến tăng năm sau cao hơn năm trước khoảng 15% cụ thể:

Tin mới
Học phí
Đăng ký môn học trực tuyến