Luật Doanh nghiệp - Bỏ thông tin ngành nghề trên giấy chứng nhận doanh nghiệp (14/12/2016)
 
Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực vào ngày 1-7-2015. So với quy định của luật cũ, Điều 29 của Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (DN) không có phần liệt kê các ngành nghề mà DN đăng ký hoạt động.

Theo đó, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (từ ngày 1-7-2015) sẽ không bao gồm thông tin về ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà chỉ bao gồm thông tin cơ bản về doanh nghiệp như mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và thông tin về người đại diện theo pháp luật.

Tin mới
Học phí
Đăng ký môn học trực tuyến