Thông báo về việc thu lệ phí thi tốt nghiệp và thi lại tốt nghiệp của Sinh viên. (20/12/2016)
 
Trường Đại học Điện lực tổ chức thi tốt nghiệp, thi lại tốt nghiệp cho Sinh viên học tại trường và ngoài trường trong thời gian tới. Một trong những điều kiện để được thi, Sinh viên phải hoàn thành nghĩa vụ học phí và các chi phí khác theo quy định của Nhà Trường.  Lệ phí thi tốt nghiệp phải nộp trước thời điểm thi tốt nghiệp.

Số tiền phải nộp theo Mục 3.4 và 3.5 Điểm 3 Điều 9 quy chế chi tiêu nội bộ 68/QĐ-ĐHĐL ngày 17/01/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực thì Sinh viên dự thi tốt nghiệp phải nộp lệ phí như sau:

- Hệ đại học, cao đẳng phải nộp tiền lệ phí thi: 400.000 đồng/Sinh viên; hệ trung cấp: 300.000 đồng/sinh viên (Trường hợp thi lần đầu).

- Trường hợp thi lại tốt nghiệp: Hệ trung cấp, cao đẳng nghề: 150.000 đồng/môn thi; hệ đại học, cao đẳng: 200.000 đồng/môn thi.

Địa điểm thu lệ phí: Phòng KHTC Bộ phận thu học phí - G101 Tẩng 1 Nhà G

Tin mới
Học phí
Đăng ký môn học trực tuyến