Mức thu học phí năm học 2017 - 2018 và các khoản thu khác đối với sinh viên (03/05/2017)
 
Trường Đại học Điện lực thông báo mức thu học phí, kinh phí đào tạo năm học 2017 - 2018 và các khoản thu khác đối với các bậc học của trường Đại học Điện lực như sau:http://epu.edu.vn/Default.aspx?BT=25013

Tin mới
Học phí
Đăng ký môn học trực tuyến