Chính sách kế toán, kiểm toán có hiệu lực từ tháng 05/2017 (17/05/2017)
 

1. Quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định năm 2017


Từ ngày 26/5/2017, Thông tư 28/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Theo đó, đối với các TS là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vừa dùng để bán hoặc cho thuê thì doanh nghiệp phải xác định và hạch toán riêng phần giá trị của nhà hỗn hợp theo từng mục đích sử dụng, cụ thể như sau:
Đối với phần giá trị TS (diện tích) tòa nhà hỗn hợp dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và dùng để cho thuê (trừ trường hợp cho thuê tài chính): doanh nghiệp thực hiện ghi nhận giá trị của phần TS (diện tích) là TSCĐ, quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ theo quy định.
Đối với phần giá trị TS (diện tích) trong tòa nhà hỗn hợp dùng để bán thì doanh nghiệp không được hạch toán là TSCĐ và không được trích khấu hao và theo dõi như một TS để bán.

2. Quy định mới về căn cứ lập kế hoạch Kiểm toán năm

Từ ngày 05/5/2017, quy định lập, thẩm định và ban hành kế hoạch kiểm toán năm của Kiểm toán nhà nước sẽ được thực hiện theo Quyết định 03/2017/QĐ-KTNN.

3. Quy trình kiểm toán ngân sách trung ương

Từ ngày 15/5/2017, quy trình kiểm toán ngân sách trung ương (bộ, ngành) được ban hành kèm theo Quyết định 04/2017/QĐ-KTNN bắt đầu có hiệu lực thi hành

4. Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia

Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia được ban hành kèm theo Quyết định 05/2017/QĐ-KTNN sẽ có hiệu lực từ ngày 19/5/2017 và thay thế Quyết định 02/2012/QĐ-KTNN ngày 04/04/2012

Tin mới
Học phí
Đăng ký môn học trực tuyến