QUYẾT ĐỊNH (06/10/2011)
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao kế hoạch điều chỉnh; đầu tư, mua sắm tài sản

phục vụ chuyên môn năm 2011 Bằng nguồn thu sự nghiệp của trường

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

     Số: .........../QĐ-ĐHĐL                              Hà Nội,ngày     tháng     năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao kế hoạch điều chỉnh; đầu tư, mua sắm tài sản

phục vụ chuyên môn năm 2011 Bằng nguồn thu sự nghiệp của trường

  

 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

 

Căn cứ Quyết định số 111/ QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 703/ QĐ-EVN- HĐQT ngày 04 tháng 12 năm 2006 của chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) V/v ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Trường  Đại học Điện lực;

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 12  tháng 9 năm 2011 về việc duyệt kế hoạch điều chỉnh đầu tư, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo năm 2011bằng nguồn thu sự nghiệp năm 2011 của trường ;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng  Kế hoạch Tài chính ,

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Giao kế hoạch điều chỉnh đầu tư năm 2011 Bằng nguồn thu sự nghiệp của trường

Bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Căn cứ nhiệm vụ được giao, Ông phó Hiệu trưởng phụ trách đầu tư xây dựng tổ chức, chỉ đạo, các phòng khoa, xưởng triển khai thực hiện, theo đúng các qui định hiện hành của Trường,Tập đoàn Điện lực Việt Nam và của Nhà nước.

Điều 3. Ông trưởng Phòng HCQT,TCCB,KT&KĐCL,..khoaCNTT,Khoa CNNL, khoa QLNL, Xưởng thực hành,Tổ mua sắm  và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch được giao.

 

Nơi nhận :                                                                          HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng (để báo cáo );                                                                     Đã ký

- Hiệu phó phụ trách ĐTXD (Chỉ đạo);

- Phòng HCQT,TCCB,KT&KĐCL (thực hiện)

- Phòng QLĐT&XDCB, NCKH&HTQT(thực hiện)

- Khoa CNTĐ,QLNL, CNNL,Xưởng TH(thực hiện)

- Lưu: VT, KH-TC trường.

 


Tin mới
Học phí
Đăng ký môn học trực tuyến