Phụ lục kèm theo quyết định số ngày tháng năm 2011 (06/10/2011)
 
Phụ lục kèm theo quyết định số                  ngày       tháng      năm 2011
KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH NĂM 2011
Đầu tư, mua sắm tài sản phục vụ chuyên môn 
      KH Đơn vị
TT Nội dung công việc  Đơn vị  duyệt làm đầu mối 
        thực hiện
         
1 2 3 4  
  Phòng Hành chính QT      
1 Mua máy phát điện  1.000 đ 653.000 Phòng HCQT
2 Phin giới thiệu trường 1.000 đ 80.000 Phòng HCQT
3 Xây nhà xe và sân BT nhà hành chính 1.000 đ 420.000 Phòng HCQT
4 Xây dựng trang Wet 1.000 đ 65.000 Phòng HCQT
5 Mua xe oto 29 chỗ  1.000 đ 950.000 Phòng HCQT
6 Nhà để máy phát điện  1.000 đ 96.000 Phòng HCQT
  Phòng tổ chức       
1 Mua mới tổng đài nội bộ  1.000 đ 120.000 P. TCCB
2 Máy photo siêu tốc ( mực nước ) 1.000 đ 80.000 P. TCCB
  Phòng khảo thí và kiểm định CL      
1 Máy in siêu tốc  1.000 đ 103.166 Phòng KT và KĐCL
2 Phần mền quản lý ngân hàng đề  1.000 đ 52.000 Phòng KT và KĐCL
3 Mạng cáp quang  1.000 đ 12.900 Phòng KT và KĐCL
  Khoa công nghệ thông tin      
1 Lắp đặt hệ thống mạng CS2 1.000 đ 171.000 K.CNTT
2 mua máy tính phòng học CS2 1.000 đ 197.000 K.CNTT
  Trung tâm học liệu      
1 Xây dựng mạng lan nối internet 1.000 đ 103.166 TTHL
  Khoa Quản lý năng lượng       
1 Phòng thí nghiệm kiểm toán năng lượng  1.000 đ 610.990 K QLNL
  Khoa Công nghệ năng lượng       
1 Phòng TN  hạt nhân cơ bản & an toàn bức xạ  1.000 đ 2.307.900 K CNNL
  Khoa công nghệ tự động      
1 Thay thế TB phòng TN điện tử công suất  1.000 đ 228.000 K CNNL
   - module nguồn DL 3216A      
   - module điều khiển nhiệt 2316B      
   - module mạch điều khiển tốc độ DL 2316C      
  Phòng nghiên cứu KH$HTQT      
1 Dự án hoàn thiện sản phẩm của đề tài NCKH 1.000 đ 475.000 P.NCKH&HTQT
  (theo quyết định số 844/QĐ-ĐHĐL 27/7/2011)      
  Xưởng thực hành      
1 Xây dựng trạm biến áp hợp bộ 22/0,4kv-180KVA 1.000 đ 775.000 Xưởng TH
  Phòng QLĐT&XDCB      
1 Vốn đối ứng cho dự án khu ký túc xá HS CS2 1.000 đ 2.000.000 P.XDCB
  ( kinh phí dự phòng khi không xin được vốn EVN và nhà nước để thanh toán các chi phí đối ứng    )      
  Các trang TB Văn phòng  1.000 đ 596.000 Phòng QTĐS
  Cộng 1.000 đ 10.096.122  

Tin mới
Học phí
Đăng ký môn học trực tuyến