QUYẾT ĐỊNH (06/10/2011)
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao kế hoạch điều chỉnh; sửa chữa thường xuyên năm 2011

Bằng nguồn thu sự nghiệp của trường

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

     Số: .........../QĐ-ĐHĐL                              Hà Nội,ngày     tháng     năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao kế hoạch điều chỉnh; sửa chữa thường xuyên năm 2011

Bằng nguồn thu sự nghiệp của trường

  

 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

 

Căn cứ Quyết định số 111/ QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Điện lực;

Căn cứ Quyết định số 703/ QĐ-EVN- HĐQT ngày 04 tháng 12 năm 2006 của chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt Nam) V/v ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Trường  Đại học Điện lực;

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 12 tháng 9 năm 2011 về việc duyệt kế hoạch điều chỉnh đầu tư, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo năm 2011bằng nguồn thu sự nghiệp năm 2011 của trường ;

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng  Kế hoạch Tài chính ,

 

QUYẾT ĐỊNH :

 

Điều 1. Giao kế hoạch điều chỉnh sửa chữa thường xuyên năm 2011 Bằng nguồn thu sự nghiệp của trường với tổng kinh phí 2.481.000.000 đ

Bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao cho ông trưởng phòng Hành chính - Quản trị phối hợp với các phòng khoa chức năng trong trường tổ chức thực hiện , theo đúng các qui định hiện hành của Trường,Tập đoàn Điện lực Việt Nam và của Nhà nước.

Điều 3. Ông trưởng Phòng HCQTvà các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ theo đúng kế hoạch được giao.

 

Nơi nhận :                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

- Hiệu trưởng (để báo cáo );

- Hiệu phó phụ trách ĐTXD (Chỉ đạo);                                                          Đã ký

- Phòng HCQT, (thực hiện)

- Phòng KHTC,QLHSSV,TTHL, (phối hợp)

- Khoa CNTĐ. HTĐ,ĐTVT,KHCB,,Xưởng TH(Phối hợp)

- Lưu: VT, KH-TC trường.


Tin mới
Học phí
Đăng ký môn học trực tuyến