Căn cứ quy chế quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ số 68/QĐ-ĐHĐL ngày 17/01/2013 của Trường Đại học Điện lực;
Căn cứ vào quy chế quản lý và sử dụng tài sản Nhà nước của Trường Đại học Điện lực ban hành kèm theo Quyết định số: 708/QĐ-ĐHĐL ngày 12/6/2012 của Hiệu Trưởng trường Đại học Điện lực,
Để hoàn thành công tác lập kế hoạch thu chi thường xuyên, kế hoạch đào tạo, kế hoạch đầu tư xây dựng, Nhà trường đề nghị các Đơn vị căn cứ vào kế hoạch công việc được phân công, đăng ký kế hoạch năm 2017 như sau:

Chi Tiết

Chào hàng cạnh tranh rút gọn là một hình thức thực hiện trong đấu thầu, là hình thức mời thầu phổ biến đối với các gói thầu mua sắm hàng hóa hiện nay Theo Điều 57 Nghị định 63/2014/NĐ-CPI. HẠN MỨC
a) Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản: có giá trị không quá 500 triệu đồng.
b) Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa và tương đương nhau về chất lượng: có giá trị không quá 01 tỷ đồng.
c) Gói thầu xây lắp công trình đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt có giá trị không quá 01 tỷ đồng.
d) Gói thầu đối với mua sắm thường xuyên có giá trị không quá 200 triệu đồng.

Chi Tiết

Thực hiện kế hoạch hàng năm về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất, trong đó xây dựng cơ bản và đầu tư trang thiết bị đào tạo được giao đầu năm, Hiệu trưởng yêu cầu Phòng Quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản, phòng Hành chính quản trị báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm 2016, kế hoạch điều chỉnh năm 2016, để có cơ sở để báo cáo Bộ Công thương các nội dung sau:
1. Báo cáo tình hình thực hiện 9 tháng đầu năm 2016:

Chi Tiết

Quyết định số 402/QĐ-ĐHĐL ngày 29/3/2013 về việc giao kế hoạch kế hoạch đầu tư, cải tạo các công trình kiến trúc, đầu tư phòng thí nghiệm bằng nguồn vốn sự nghiệp của Trường năm 2013

Chi Tiết

Quyết định số 471/QĐ-ĐHĐL ngày 03/4/2013 về việc giao kế hoạch sửa chữa thường xuyên bằng nguồn vốn sự nghiệp của Trường năm 2013

Chi Tiết

Quyết định số 493/QĐ-ĐHĐL ngày 09 tháng 4 năm 2013 về việc giao kế hoạch mua sắm bảo hộ lao động cho các lớp Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề ReII (đợt 2, giai đoạn 2)

Chi Tiết
Tin mới
Học phí
Đăng ký môn học trực tuyến