- Họp duyệt kế hoạch đầu tư sửa chữa, mua sắm thiết bị, vật tư phục vụ đào tạo năm 2014
- Tiếp tục phối hợp làm việc cùng với Ban Kiểm sóat EVN
- Trình duyệt Kế hoạch 2014 tòan trường.

Chi Tiết

1.Tổng hợp kế hoạch năm 2014
2.Thu học phí và kinh phí học lại
3. Tập trung giải quyết hồ sơ thanh quyết toán của toàn trường về mua sắm, đầu tư, sữa chữa.
4. Báo cáo kiểm kê 0h ngày 01 tháng 01 năm 2014
5. Báo cáo quyết toán  phục vụ công tác kiểm toán

Chi Tiết

1. Thu tiền học phí khoá cũ
2. Tiếp tục Thu tiền nhập học khoá mới  
3. Đôn đốc thực hiện kế hoạch 2013
4. Kiểm tra toàn bộ hồ sơ các công trình sữa chữa năm 2013
5. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013
6. Giải quyết thủ tục thanh toán đề tài
7. Thanh lý vật tư, phế liệu thu gom tại trường
8. Tập hợp hồ sơ xin kinh phí DA REII đợt 3
9. Làm các nghiệp vụ chuyên môn

Chi Tiết

1. Tiếp tục thu tiền nhập học của khoá mới ( Hà, Hải, Kiệm, Mai Anh,Trang, Nguyệt)
2. Thu tiền học phí các  khoá cũ ( Nguyệt, Kiệm, Mai Anh )
3. Duyệt Quyết toán các công trình nguồn vốn EVN ( Thu, Thông)
4. Trình duyệt kế hoạch điều chỉnh năm 2013 của các đơn vị ( Thu, Thông)
5. Ra quyết định điều  chỉnh kế hoạch 2013
6. Rà soát hồ sơ sửa chữa năm 2013 (Thu, thông)
7.Phát hành công văn đòi nợ  đối với các điểm liên kết  còn nợ đọng học phí đến hết năm học 2012-2013 ( Thông)
8.Hoàn thành  hồ sơ hoàn  khối lượng KTX CS2 ( Thu, Thông)
9.  Tiếp tục cùng với phòng  Quản lý CTHSSV làm việc với ngân hàng về thu học phí nhập học khoá mới. ( Thu, Trang)
10. Làm các nghiệp vụ chuyên môn

Chi Tiết

I. Kế hoạch tổng thể
1. Phối hợp với phòng Đào tạo và khoa ĐTTC để thu nốt học phí năm học 2012-2013 tại các địa điểm. ( Kiệm, Mai Anh, Trang, Nguyệt)
2. Phát hành công văn đòi nợ  đối với các điểm liên kết  còn nợ đọng học phí đến hết năm học 2012-2013 ( Thông)
3. Chuẩn bi các chứng từ phục vụ các đợt nhập học  năm học 2013-2014( Hà, Hải)

Chi Tiết

KẾ HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2013

Phòng kế hoach tài chính

I. Kế hoạch tổng thể

1.Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch 2012 đề xuất KH năm 2013. (12 tháng )

2.Thu học phí

3.Phối hợp phòng Đào tạo, công tác HSSV lập báo cáo danh sách nợ học phí kỳ 1 năm học  2012-2013.

4. Tập trung giải quyết hồ sơ thanh quyết toán của toàn trường về mua sắm, đầu tư, sữa chữa.

5. Tổng hợp tình hình thực hiện quỹ lương 2012

6.  Tiếp tục Triển khai kế hoạch kiểm kê 0h ngày 01 tháng 01 năm 2013

7. Trình Hiệu trưởng ban hành quy chế  chi tiêu nội bộ

8.  Tạm Quýet toán thuế TNCN năm 2012

9. Báo cáo quyết toán năm 2012 toàn trường , nộp Evn chậm nhất 31/1/2013

10. Báo cáo kiểm kê 0h ngày 01 tháng 01 năm 2013, nộp về evn chậm nhất ngày 31/1/2013KẾ HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2013

Phòng kế hoach tài chính

I. Kế hoạch tổng thể

1.Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch 2012 đề xuất KH năm 2013. (12 tháng )

2.Thu học phí

3.Phối hợp phòng Đào tạo, công tác HSSV lập báo cáo danh sách nợ học phí kỳ 1 năm học  2012-2013.

4. Tập trung giải quyết hồ sơ thanh quyết toán của toàn trường về mua sắm, đầu tư, sữa chữa.

5. Tổng hợp tình hình thực hiện quỹ lương 2012

6.  Tiếp tục Triển khai kế hoạch kiểm kê 0h ngày 01 tháng 01 năm 2013

7. Trình Hiệu trưởng ban hành quy chế  chi tiêu nội bộ

8.  Tạm Quýet toán thuế TNCN năm 2012

9. Báo cáo quyết toán năm 2012 toàn trường , nộp Evn chậm nhất 31/1/2013

10. Báo cáo kiểm kê 0h ngày 01 tháng 01 năm 2013, nộp về evn chậm nhất ngày 31/1/2013KẾ HOẠCH THÁNG 01 NĂM 2013

Phòng kế hoach tài chính

I. Kế hoạch tổng thể

Chi Tiết

KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2012

Phòng kế hoach tài chính

I. Kế hoạch tổng thể

1.Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch 2012 đề xuất KH năm 2013. (12 tháng )

2.Thu học phí

3.Phối hợp phòng Đào tạo, công tác HSSV lập báo cáo danh sách nợ học phí ký 1 năm học  2012-2013.

4. Tập trung giải quyết hồ sơ thanh quyết toán của toàn trường về mua sắm, đầu tư, sữa chữa.

5. Tổng hợp tình hình thực hiện quỹ lương 2012

6. Triển khai kế hoạch kiểm kê 0h ngày 01 tháng 01 năm 2013

7. Trình Hiệu trưởng ban hành quy chế  chi tiêu nội bộ

     8. Làm các nghiệp vụ chuyên môn

Chi Tiết

I. Kế hoạch tổng thể của phòng

1.     Đôn đốc thực hiện kế hoạch 2012

2.     Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch 2012

3.      Lập kế hoạch điều chỉnh năm 2012

4.      Lập kế hoạch năm 2013

5.     Ra quyết định kiểm kê vốn và tài sản oh ngày 01 tháng 1 năm 2013

6.     Làm các nghiệp vụ chuyên môn

Chi Tiết
Tin mới
Học phí
Đăng ký môn học trực tuyến