LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Năm học:     Tuần:     

Thứ
Giờ
TG
Địa điểm
Nội dung
Chủ trì
Chuẩn bị
Thành phần
Thứ 2
27/03/2017
7h00
1 tiếng
P.H. A
Họp giao ban đầu tuần
HCQT
BGH, Trưởng các đơn vị
8h00
1 tiếng
P.H. A
Thông qua quy định chức năng, nhiệm vụ của ACT
TCCB
BGH, TVĐU, CTCĐ, ĐTN, Trưởng các đơn vị
9h00
2 tiếng
P.H. A
Họp BCH Đảng ủy
TTĐU
Các đồng chí trong BCH Đảng ủy
13h00
3 tiếng
PH3
Họp đề cương chi tiết các học phần trình độ Tiến sĩ ngành Kĩ thuật điện
KTĐ
Các thành viên theo thông báo
14h00
0,5 tiếng
P.HA
Họp Hội đồng KH&ĐT v.v mở ngành Kỹ thuật Nhiệt - MN = 52520115
ĐT, CNNL
Các thành viên theo QĐ
14h00
2,5 tiếng
BCT
Đối chiếu quyết toán chương trình mục tiêu quốc gia
KHTC
B.Bình (QLKH&HTQT), Ô.Nhất (KHTC)
14h00
2,5 tiếng
CS2
Họp tiến độ triển khai CT KTX SV CS2
QLĐT&XDCB
KHTC, các ĐVTV, Nhà thầu
14h00
1 tiếng
P.HA
Rà soát các môn học để tính học phí năm học 2017 - 2018
ĐT
BGH, KHTC, TT ĐTTX, TT ĐT&HTQT
15h00
1 tiếng
P.HA
Thương thảo hợp đồng gói mua sắm thiết bị nhà G
QLĐT&XDCB
KHTC, Nhà thầu
Thứ 3
28/03/2017
8h00
3 tiếng
PH3
Tổ công tác làm việc với Tổ công tác BCT về việc thực hiện kết luận của Thanh tra
Tổ công tác
Các thành viên Tổ công tác
8h00
1 tiếng
P.HA
Lựa chọn Giáo trình của Hội Điện lực đưa vào sử dụng tại ĐHĐL
QLKH&HTQT
ĐT, Trưởng các khoa, Bộ môn biên soạn giáo trình cho HĐL, Ô.Tú, B.Bình (QLKH&HTQT)
9h00
1 tiếng
P.HA
Họp liên kết đào tạo Thạc sỹ với Đài Loan
ACT
BGH, TT ĐT&HTQT, TCCB, KHTC, ACT
Thứ 4
29/03/2017
8h00
3,5 tiếng
P.HA
Họp rà soát kế hoạch mua sắm trang thiết bị, VPP, PTN Thực hành, vật tư phục vụ đào tạo
KHTC
HCQT, Trưởng các đơn vị đăng ký KH 2017
9h00
2,5 tiếng
PH3
Họp triển khai tiến độ QH CS1, QH CS2
QLĐT&XDCB
Các đơn vị tư vấn
Thứ 5
30/03/2017
8h00
1 tiếng
P.HA
Họp về công tác cán bộ
TCCB
BTV, BGH
9h00
2,5 tiếng
HTM
Hội thảo đề án đào tạo tiến sĩ ngành KTĐ
SĐH, KTĐ
QLKH&HTQT, CNTĐ, ĐTVT, HCQT, KHTC, TCCB, KT&ĐBCL, TTHL, TS khoa HTĐ và khách mời
14h00
2 tiếng
PHA
Họp xét hết hạn HĐLĐ, tập sự tháng 4 và các trường hợp liên quan khác
TCCB
CTCĐ, KHTC, CNTT, CNNL, CNCK, QTKD, KHCB, XTH, ART, ĐTVT
Thứ 6
31/03/2017
8h00
1 tiếng
PHA
Họp xét TN Đ7 khối Kỹ thuật
ĐT
KHTC, CT HSSV, ĐTN, ĐT
9h00
2,5 tiếng
PHA
Làm việc với CĐ ĐL TP.HCM về liên kết đào tạo hệ VLVH
ĐTTX
KHTC
14h00
2,5 tiếng
PHA
Họp Hội đồng kỷ luật
TCCB
Các thành viên theo QĐ 1615/QĐ-ĐHĐL ngày 26/12/2016
Chủ nhật
02/04/2017
8h00
3 tiếng
Phát bằng cho SV Đ6 hệ VLVH
ĐTTX
Các thành viên liên quan

Ghi chú: