Hiểu rõ yêu cầu của xã hội đối với thị trường nhân lực trong giai đoạn hội nhập quốc tế, Chương trình đào tạo CLC của Khoa Quản lý năng lượng - Trường Đại học Điện lực không chỉ nhằm cung cấp cho sinh viên 1 tấm bằng đại học.

Chi Tiết

Khoa QLNL thông báo Kế hoạch học tập E-Learning môn Kinh tế học (Học kỳ 2 - Năm học 2014-2015).

Bấm vào đây để tải kế hoạch học tập.

Dưới đây là danh sách các lớp học và các giáo viên giảng dạy của từng lớp.

Chi Tiết

Chương trình đào tạo ngành Quản lý năng lượng trình độ đại học nhằm trang bị cho người  học có phẩm chất chính trị, đạo đức phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vực quản lý năng lượng

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á