Luật Điện lực số 28/2004/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 03/12/2004.

Trong đó có một số nội dung đáng chú ý như:

Chi Tiết

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực số 24/2012/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 20/11/2012.


Chi Tiết

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2010.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến
Công ty cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam
Giới thiệu Khoa QLNL
facebook sinh viên QLNL
Cơ sở dữ liệu và mạng lưới công trình xanh châu Á