Một số hình ảnh về vòng sơ loại chương trình "Tìm Kiếm Tài Năng QTKD Got Talent 2016" (09/10/2016)
 


                                                                           KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA