Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo về việc thực hành môn học của khối C13 (12/02/2017)
 
Khoa Quản Trị Kinh Doanh thông báo về việc thực hành môn học của khối C13 bao gồm lớp C13KTDN và C13QTDN: 
Thời gian tập trung nghe phổ biến: 13:30 - 13/2/2017(Thứ 2)
Địa điểm: sẽ thông báo sau
                                                                                 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 

Tin mới
Liên kết keybanker
Học phí
Đăng ký môn học
Liên kết Facebook của Khoa
Liên kết AAF
Liên kết Vietsourcing
Liên kết CENSTAF
Liên kết ACCA
Liên kết SMARTRAIN
Liên kết VACPA
Liên kết FTMS
Liên kết MISA