Giới thiệu Trung tâm Học liệu (24/10/2016)
 
Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Học liệu, Ban hành Trung tâm Học liệu được thành lập theo Quyết định số: 799 QĐ-ĐHĐL ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực. Trung tâm Học liệu có chức năng: Tham mưu, giúp Hiệu trưởng điều hành và quản lý công tác Học liệu theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Quản lý công tác thư viện; Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin: sách, báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học.
Trung tâm Học liệu có 8 nhân sự và 3 tổ nghiệp vụ: biên mục, mượn trả và kỹ thuật.
Trung tâm quản lý trên 68 nghìn đầu sách và tài liệu, bao gồm các bộ giáo trình, sách tham khảo,các tạp chí chuyên ngành bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

Thư viện điện tử của trung tâm được liên kết với các thư viện điện tử quốc tế ACM, IEEE và ScienceDirect, cung cấp 45 tạp chí, trên 1.000.000 biểu ghi thư mục, 69.000 bài toàn văn, sách điện tử, giáo trình, báo khoa học, liên tục cập nhật trực tuyến cho toàn bộ cán bộ, giảng viên và sinh viên từ mạng LAN của trường.

Trường cũng đã được Tập đoàn Điện lực Việt nam hỗ trợ đầu tư cho thư viện điện tử để phục vụ công tác giảng dạy và học tập.
Academic Resource Center
 
The Academic Resource Center was established by the Decision No. 799-QĐ-ĐHĐL of the Rector November 25 2010.

The Academic Resource Center has the following functions: provision of consultancy and assistance for the Rector in operating and managing the Academic Resource in accordance with regulation stipulated by the Ministry of Education and Training, the Ministry of Culture, Sports and Tourism; Management of the library activities; Organization of archives and exploitation of data and information: books, newspapers, journals, textbooks, electronic materials for teaching, learning and scientific research.

At present there are 3 professional teams including cataloguing, borrowing-returning and technical teams. The center currently possesses 68 thousands book titles and documents, including the textbooks, reference books, specialized journals in Vietnamese and foreign languages.

The center is connected to the international electronic libraries ACM, IEEE and ScienceDirect, providing 45 journals, over 1.000.000 bibliographic items, 69.000 full-text articles, electronic books and scientific reports, constantly updated online for all staff, teachers and students from the Universitys LAN.

The electronic library was also invested by the Vietnam Electricity Corporation to provide support to teaching and learning at the university.Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến