Hội thảo quốc tế IEEE RIVF International Conference on Computing & Communication Technologies 2016 (10/11/2016)
 
Bắt đầu vào năm 2003, RIVF đã trở thành một sự kiện khoa học lớn cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực máy tính và truyền thông công nghệ, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Kể từ phiên bản thứ 9 vào năm 2012, RIVF đã được tổ chức trong mỗi 18 tháng khoảng, luân phiên nửa bắc và nửa nam của Việt Nam.


Hội nghị lần thứ 12 năm nay được tổ chức tại trường Đại học Thủy Lợi  từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 11 năm 2016 tại Hà Nội. RIVF tiếp tục cung cấp một cơ hội cho các nhà nghiên cứu và sáng tạo để thảo luận các vấn đề, chia sẻ kết quả, xác định các vấn đề đang nổi lên, và thiết lập sự hợp tác học thuật trong các ngành khác nhau của máy tính và truyền thông. Các bài báo được chấp nhận và trình bày được công bố trong kỷ yếu hội nghị và tại IEEE Xplore cũng như A&I chỉ mục. ĐHĐL có 02 bài báo đã được trình bày tại hội thảo:

  • Dao Nam Anh, Detection of Lesion Region in Skin Images by Moment of Patch, 2016 IEEE RIVF, Main Proceedings, pages 217-222, Tru Cao and Yo-Sung Ho (Eds), 978-1-5090-4134-3/16, ISBN: 978-1-5090-4133-6, November 2016

  • Dao Nam Anh, Xuan Tho Dang, Bui Duong Hung, Ngo Quoc Tao, Imbalance Regulation for Identification of Abnormality in Medical Images, 2016 IEEE RIVF,  Addendum Proceedings, pages 23-28, Tru Cao and Yo-Sung Ho (Eds), IEEE, November 2016

Sau đây là một số hình ảnh về hoạt động của hội thảo:

Chương trình hội thảo có tại đây.TRUNG TÂM HỌC LIỆU
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến