226 luận văn thạc sỹ năm 2015 đã được biên mục vào thư viện trường Đại học Điện lực.

Chi Tiết

211 đồ án Đ6 Khoa Tài chính Kế toán đã được biên mục trong hệ thống Libol. Các đồ án dưới đây có thể được tra cứu khi bấm vào hình sau, và có thể đọc tại chỗ tại phòng đọc tại tầng 2 thư viện:

.

Chi Tiết

Để công tác bổ sung tài liệu được tốt và thực sự phát huy hiệu quả, hàng năm Trung tâm Học liệu phối hợp với các Khoa chuyên môn, Xưởng thực hành trong toàn Trường lựa chọn những tài liệu chuyên ngành phù hợp với chương trình đào tạo của nhà Trường, phục vụ cho công tác học tập và nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn Trường.

Chi Tiết

Chức năng

  • Biên mục xử lý kỹ thuật, các xuất bản phẩm và luận án, luận văn có trong Thư viện
  • Phối hợp với các bộ phận chức năng trong thư viện xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm giúp bạn đọc tra cứu tìm tài liệu, phục vụ nghiên cứu và học tập.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến