Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Học liệu, Ban hành Trung tâm Học liệu được thành lập theo Quyết định số: 799 QĐ-ĐHĐL ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực. Trung tâm Học liệu có chức năng: Tham mưu, giúp Hiệu trưởng điều hành và quản lý công tác Học liệu theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Quản lý công tác thư viện; Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin: sách, báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học.

Chi Tiết

Chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Học liệu, Ban hành theo Quyết định số: 799 QĐ-ĐHĐL ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực:

Chi Tiết

Nội quy sử dụng thông tin tại Trung tâm học liệu ( Kèm theo quyết định số 800 QĐ/ ĐHĐL ngày 25/11/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực)

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến