Theo yêu cầu của các khoa, tổ bộ môn và các phòng ban, sách mới đã được mua và biên mục trong thư viện của trường. Danh mục như sau:

Chi Tiết

Các công việc chuyên chủ yếu của trung tâm học liệu được thực hiện theo các qui trình nghiệp vụ. Các qui trình được mô tả trong các tài liệu kèm theo đã được biên soạn lại sau cuộc họp lấy ý kiến về qui trình ngày 14/09/2017. Dưới đây là các qui trình:

Chi Tiết

Các công việc chuyên chủ yếu của trung tâm học liệu được thực hiện theo các qui trình nghiệp vụ. Các qui trình được mô tả trong các tài liệu kèm theo. Dưới đây là danh sách các qui trình:

Chi Tiết

Các luận văn thạc sĩ, nhập năm 2016 đã được biên mục trong thư viện. Tổng cộng có 350 luận văn.

Chi Tiết

226 luận văn thạc sỹ năm 2015 đã được biên mục vào thư viện trường Đại học Điện lực.

Chi Tiết

211 đồ án Đ6 Khoa Tài chính Kế toán đã được biên mục trong hệ thống Libol. Các đồ án dưới đây có thể được tra cứu khi bấm vào hình sau, và có thể đọc tại chỗ tại phòng đọc tại tầng 2 thư viện:

.

Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến