2017. XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁC BÀI TẬP ĐỂ HỖ TRỢ GIẢNG DẠY
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Nam Anh
.


Trong các hoạt động của các trường đại học hiện nay, công tác quản lý giảng dạy là một trong những nhiệm vụ chính yếu cần phải hoàn thành một cách chính xác, nhanh gọn, và đáp ứng được những nhu cầu đặt ra của tổ chức. Việc quản lý các bài tập dùng trong giảng dạy có vai trò quyết định cho việc tham gia khóa học của sinh viên trong trường. Để quản lý các bài tập và lưu trữ có hiệu quả thì không đơn giản bởi đòi hỏi kỹ năng của người quản lý. Làm sao để vừa có thể kiểm soát được số lượng môn học của các khóa vừa có thể lưu trữ làm tài liệu cho các sinh viên khóa sau, đồng thời phân công giảng viên hướng dẫn các bài tập một cách hợp lý.  Đó là lý do cần có một phần mềm chuyên dụng trợ giúp cho công việc quản lý và lưu trữ các bài tập dùng trong giảng dạy sinh viên để đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm thời gian trong công việc.Chi Tiết

Một số bài báo mới nhất, được công bố tại các hội thảo, tạp chí khoa học - công nghệ quốc tế trong ba năm gần đây:


       2017

 1. Dao Nam Anh, Image Saliency in Geometric Aesthetic Aspect, presented for 4th International Conference on Information System Design and Intelligent Applications, will be published by Advances in Intelligent Systems and Computing - Springer, ISSN: 2194-5357, 2017, old name: Advances in Intelligent and Soft ComputingScopus index, impact factor, pptx

 2. Dao Nam Anh, Sparse Nonlocal Texture Mean for Allocation of Irregularity in Images of Brain, presented for 4th International Conference on Information System Design and Intelligent Applications, will be published by Advances in Intelligent Systems and Computing - Springer, ISSN: 2194-5357, 2017, old name: Advances in Intelligent and Soft Computing, Scopus index, impact factor, pptx

Chi Tiết

Một số bài báo mới nhất được công bố trong nước trong 5 năm gần đây:

 1. Dao Nam Anh, Gaussian Filter Based Inpainting for Super-Resolution, International Conference on Science and Technology, 50th Anniversary Of Electric Power University, NXB KHKT, ISBN: 978-604-67-0793-6, pp.608-617, November 16, 2016

 2. Dao Nam Anh, Nguyen Van Quang, Le Xuan Thuy, Academic Performance Forecast for Student Success, XIX National Conference: Some Selected Issues of Information Technology and Communication – Hanoi, Oct 1-2/2016 , pages 31-36, ISBN: 978-604-67-0781-3, NXBKHKT 2016

 3. Dao Nam Anh, Pham Quang Huy, Nguyen Quoc Hung, Nguyen Van Nam, Pham Thi Thuy Loan, Le Hoang, Boosting Visual Attention with Interest Points and Adaptive Bilateral Filter, Journal of Science and Technology (JST), ISSN: 1859-0209, Section on information and communication technology, number 8,  pages 35-51, June 2016

 4. Dao Nam Anh, Nguyen Huu Quynh, Nguyen Hong Son, Saliency Guided Interpolation for Super-Resolution, XVIII National Conference: Some Selected Issues of Information Technology and Communication, November 2015 , pptx

 5. Dao Nam Anh, Bilateral Filtering with Clusters by Expectation Maximization, Journal of Science and Technology (JST), ISSN: 1859-0209, Section on information and communication technology, No. 6 (4-2015), pp. 30-39, April 2015

 6. Dao Nam Anh, Normalized Cuts Segmentation with Non-Local Mean and Bilateral Filter, XVII National Conference: Some Selected Issues of Information Technology and Communication, pp 235-241, NXBKHKT, Hanoi, 2014

 7. Dao Nam Anh, Image Segmentation by Superpixels and Gradients, Journal of Science and Technology for Energy (JSTE), No 7, 2014.  ISSN: 1859-4557. pages 34-43, 2014

 8. Vũ Văn Định, Nguyễn Long Giang, Nghiên cứu sự thay đổi giá trị các độ đo đánh giá hiệu năng tập luật quyết định trên các tập rút gọn của bảng quyết định không đầy đủ, FIAR 2013

 9. Vũ Văn Định, Nguyễn Minh Huy, Khai phá các phụ thuộc hàm xấp xỉ trong bảng cơ sở dữ liệu quan hệ, Tạp chí khoa học và công nghệ năng lượng 2012

 10. Vũ Văn Định, Nguyễn Long Giang, Rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định dựa trên khoảng cách tri thức, Kỷ yếu hội thảo 45 năm trường Đại học Điện lực 2011.


Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến