Một số bài báo mới nhất, được công bố tại các hội thảo, tạp chí khoa học - công nghệ quốc tế trong ba năm gần đây:


       2016

 1. Dao Nam Anh, Attraction Betterment by Rule of Thirds for Nature Scene Picture, International Journal of Imaging and Robotics, CESER Publications, ISSN: 2231525X, Volume 16, Issue Number 4, 2016, Scopus index

 2. Dao Nam Anh, Detection of Lesion Region in Skin Images by Moment of Patch, 2016 IEEE RIVF International Conference on Computing & Communication Technologies, Research, Innovation, and Vision for the Future (RIVF), pages: 217 - 222, DOI: 10.1109/RIVF.2016.7800297,  ISBN: 978-1-5090-4133-6,  2016, pptx

 3. Dao Nam Anh, Xuan Tho Dang, Bui Duong Hung, Ngo Quoc Tao, Imbalance Regulation for Identification of Abnormality in Medical Images, 2016 IEEE RIVF,  Addendum Proceedings, pages 23-28, Tru Cao and Yo-Sung Ho (Eds), IEEE, November 2016, pptx

Chi Tiết

2015. XÂY DỰNG THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ CÁC TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đào Nam Anh
.


Trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu, giảng viên và học viên hình thành và phát triển các tài liệu nghiên cứu, và các ấn phẩm học thuật trong các định dạng kỹ thuật số. Các tài liệu này ngày càng nhiều, và phát sinh yêu cầu thu thập, lưu trữ và khai thác tài liệu số khoa học công nghệ cho các giảng viên, các khoa chuyên môn và xưởng thực hành. Đây là một việc tốn thời gian và công sức.
Để quản lý các tài liệu nghiên cứu và các ấn phẩm trong một kho lưu trữ chuyên nghiệp, để duy trì, cung cấp khả năng hiển thị lớn và khả năng tiếp cận theo thời gian thực, cần xây dựng một thư viện điện tử lưu trữ tại Trung tâm học liệu.

Chi Tiết

Một số bài báo mới nhất được công bố trong nước trong 5 năm gần đây:

 1. Dao Nam Anh, Gaussian Filter Based Inpainting for Super-Resolution, International Conference on Science and Technology, 50th Anniversary Of Electric Power University, NXB KHKT, ISBN: 978-604-67-0793-6, pp.608-617, November 16, 2016

 2. Dao Nam Anh, Nguyen Van Quang, Le Xuan Thuy, Academic Performance Forecast for Student Success, XIX National Conference: Some Selected Issues of Information Technology and Communication – Hanoi, Oct 1-2/2016 , pages 31-36, ISBN: 978-604-67-0781-3, NXBKHKT 2016

 3. Dao Nam Anh, Pham Quang Huy, Nguyen Quoc Hung, Nguyen Van Nam, Pham Thi Thuy Loan, Le Hoang, Boosting Visual Attention with Interest Points and Adaptive Bilateral Filter, Journal of Science and Technology (JST), ISSN: 1859-0209, Section on information and communication technology, number 8,  pages 35-51, June 2016

 4. Dao Nam Anh, Nguyen Huu Quynh, Nguyen Hong Son, Saliency Guided Interpolation for Super-Resolution, XVIII National Conference: Some Selected Issues of Information Technology and Communication, November 2015 , pptx

 5. Dao Nam Anh, Bilateral Filtering with Clusters by Expectation Maximization, Journal of Science and Technology (JST), ISSN: 1859-0209, Section on information and communication technology, No. 6 (4-2015), pp. 30-39, April 2015

 6. Dao Nam Anh, Normalized Cuts Segmentation with Non-Local Mean and Bilateral Filter, XVII National Conference: Some Selected Issues of Information Technology and Communication, pp 235-241, NXBKHKT, Hanoi, 2014

 7. Dao Nam Anh, Image Segmentation by Superpixels and Gradients, Journal of Science and Technology for Energy (JSTE), No 7, 2014.  ISSN: 1859-4557. pages 34-43, 2014

 8. Vũ Văn Định, Nguyễn Long Giang, Nghiên cứu sự thay đổi giá trị các độ đo đánh giá hiệu năng tập luật quyết định trên các tập rút gọn của bảng quyết định không đầy đủ, FIAR 2013

 9. Vũ Văn Định, Nguyễn Minh Huy, Khai phá các phụ thuộc hàm xấp xỉ trong bảng cơ sở dữ liệu quan hệ, Tạp chí khoa học và công nghệ năng lượng 2012

 10. Vũ Văn Định, Nguyễn Long Giang, Rút gọn thuộc tính trong bảng quyết định dựa trên khoảng cách tri thức, Kỷ yếu hội thảo 45 năm trường Đại học Điện lực 2011.


Chi Tiết
Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến