NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÔNG ĐOÀN KHCB NHIỆM KỲ 2012-2017 (20/08/2017)
 

KHCB có đội ngũ đoàn viên công đoàn trẻ, tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức vươn lên, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong chuyên môn, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Các đồng chí đoàn viên công đoàn đều nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn trong cuộc sống, trong công tác, đặc biệt nhiều đồng chí đoàn viên trẻ có ý thức học tập nâng cao chuyên môn-trình độ đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong giai đoạn mới. Đặc điểm nổi trội của Khoa KHCB là công tác NCKH, hằng năm có khoảng từ 20-25 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành có uy tín trong và ngoài nước. Đặc biệt, trong đó có nhiều bài đăng trên các tạp chí khoa học thuộc danh mục SCI, SCIE, ISI. Hiện nay Khoa có 04 đ/c đang làm NCS, 01 đ/c đang học cao học.

Nhìn chung trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Công đoàn Khoa KHCB đã ra sức phấn đấu, nổ lực hoàn thành tốt mục tiêu chăm lo cho đội ngũ đoàn viên công đoàn và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh những ưu điểm vẫn còn một số tồn tại, nhưng với quyết tâm cao của tập thể CBĐV Công đoàn Khoa KHCB sẽ khắc phục những khuyết điểm để trong nhiệm kỳ mới vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, tổ chức có hiệu quả hoạt động góp phần đưa phong trào nhà trường và của Khoa ngày một cao hơn.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến