Tách bộ môn GDTC từ khoa KHCB để thành lập bộ môn GDTC-QPAN (11/01/2018)
 

Theo xu hướng chung của các trường Đại học, là thành lập trung tâm GDQP. Vào ngày 04/12/2017, Theo quyết định số: 1626/QĐ-ĐHĐL của Hiệu trưởng nhà trường về việc thành lập Bộ môn Giáo dục Thể chất và Quốc phòng An ninh, Bộ môn Giáo dục Thể chất được tách ra từ Khoa Khoa học Cơ bản có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2017  theo nhu cầu phát triển của Nhà trường.


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến