Giảng viên khoa KHCB (30/04/2013)
 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA KHCB

BỘ MÔN TOÁN

Giảng viên cơ hữu

 

Trưởng bộ môn

TS. Nguyễn Minh Khoa

Email: khoanm@epu.edu.vn

 

 

 

TS. Lê Thị Thúy

Email: thuylt@epu.edu.vn

 

 

 

TS. Trần Văn Thắng

Email: thangtv@epu.edu.vn

 

 

 

TS. Hà Hương Giang

Email: gianghh@epu.edu.vn

  

 

 

ThS – NCS. Phạm Trí Nguyễn

Email: nguyenpt@epu.edu.vn

 

 

 

ThS – NCS. Nguyễn Như Quân

Email: quannn@epu.edu.vn

 

 

 

ThS – NCS. Nguyễn Thu Hà

Email: hant@epu.edu.vn

             

 

 

 

 

ThS. Hồ Thị Hằng

Email: hanght@epu.edu.vn

 

 

 

ThS. Trần Thị Quỳnh Chi

Email: chittq@epu.edu.vn

 

 

 

ThS. Lâm Trần Phương Thủy

Email: thuyltp@epu.edu.vn

 

 

 

ThS. Phan Thị Tuyết

Email: tuyetpt@epu.edu.vn

 

 


 

Giảng viên thỉnh giảng

 

 

ThS. Đỗ Thu Thủy

Email:

 

 

 

ThS. Nguyễn Văn Sang

Email:

 

 

 

ThS. Phạm Thị Vân

Email:

 

 

 

ThS. Trần Thị Thu Huyền

Email:

 

 

 

ThS. Nguyễn Minh Toại

Email:

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Oanh

Email:

 

 

 

ThS. Lại Thị Thu

Email:

 

 

 

CN. Trần Văn Đại

Email:

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                BỘ MÔN TỰ NHIÊN

                                      Giảng viên cơ hữu

 

 

Trưởng bộ môn

TS. Bùi Xuân Kiên

Email: kienbx@epu.edu.vn

 

 

 

ThS. Mai Văn Tuấn

Email: tuanmv@epu.edu.vn

 

 

 

ThS – NCS. Đặng Thị Lê Na

Email: nadtl@epu.edu.vn

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh

Email: oanhntk@epu.edu.vn

 

 

 

ThS – NCS. Đào Thị Thảo

Email: thaodt@epu.edu.vn

 

 

 

ThS. Phan Hoàng Yến

Email: yenph@epu.edu.vn

 

 

 

ThS. Hà Thanh Hòa

Email: hoaht@epu.edu.vn

 

 


 

Giảng viên thỉnh giảng

 

 

PGS. TS. Nguyễn Huy Công

Email: congnh@epu.edu.vn

 

 

 

ThS. Trần Thu Hương

Email:

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Email:

 

 

 

ThS. Phan Việt Dũng

Email:

 

 

 

ThS. Đinh Thị Thúy

Email:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

Giảng viên cơ hữu

 

Trưởng bộ môn

ThS. Nguyễn Thị Bích Liên

Email: lienntb@epu.edu.vn

 

 

Phó trưởng bộ môn

TS. Trần Thanh Phương

Email: phuongtt@epu.edu.vn

 

 

 

ThS. Trần Bích Hải

Email: haitb@epu.edu.vn

 

 

 

ThS. Nguyễn Việt Hà

Email: hanv@epu.edu.vn

 

 

 

ThS. Lê Thị Bích Hằng

Email: nguyenpt@epu.edu.vn

 

 

 

ThS. Bùi Thị Minh

Email: minhbt@epu.edu.vn

 

 

 

ThS. Nguyễn Thị Thắng

Email: thangnt@epu.edu.vn

 

 

 

ThS. Vũ Thị Thư

Email: thuvt@epu.edu.vn

 

 

 

ThS. Đào Thùy Chi

Email: chidt@epu.edu.vn

 

 

 

ThS. Trịnh Lan Hương

Email: huongtl@epu.edu.vn

 

 

ThS. Trần Thị Thu Hương

Email: huongttt@epu.edu.vn

 

 

ThS. Lâm Thị Thu Hiền

Email: hienltt@epu.edu.vn

 

 

ThS. Đinh Thị Bé

Email: bedt@epu.edu.vn

 

 

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt Minh

Email: minhntn@epu.edu.vn

 

                                               


Giảng viên thỉnh giảng

 

ThS. Đỗ Bá Kha

Email:

 

 

 

ThS. Quách Thị Thanh Thủy

Email:

 

 

 

ThS. Đinh Văn Vân

Email:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Giảng viên cơ hữu

                                               

 

Trưởng bộ môn

ThS. Trần Thanh Hoài

Email: hoaitt@epu.edu.vn

 

 

 

ThS. Nguyễn Duy Ngọc

Email: ngocnd@epu.edu.vn

 

 

 

ThS. Phạm Văn Định

Email: dinhpv@epu.edu.vn

 

 

 

CN. Đào Xuân Sang

Email: sangdx@epu.edu.vn

 

 

 

CN. Cù Thị Sáng

Email: sangct@epu.edu.vn

 

 

 

CN. Đỗ Bá Thiệp

Email: thiepdb@epu.edu.vn

 

 

 

CN. Hoàng Thị Thùy Trang

Email: tranghtt@epu.edu.vn

 

 


Giảng viên thỉnh giảng

 

 

ThS. Trần Thị Diệu Hằng

Email:

 

 

 

CN. Đặng Bá Chiến

Email:

 

 

 

CN. Đỗ Tuấn Anh

Email:

 

 

 

CN. Nguyễn Đức Trí

Email:

 

 

 

  


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến