Đề tài Xây dựng các bài toán ứng dụng Toán Cao cấp (25/12/2009)
 

Các bài toán ứng dụng Toán Cao cấp trong kỹ thuật và Kinh tế

Đề tài gồm 100 bài tập, trong đó nhiều bài toán có ý nghĩa thực tiễn, chủ yếu là các bài toán ứng dụng giải tích:

- Các bài toán cực trị (ứng dụng đạo hàm, vi phân)

- Các bài toán ứng dụng tích phân xác định (một biến và nhiều biến)

- Các bài toán ứng dụng Phương trình Vi phân


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến