Ban chủ nhiệm khoa (30/04/2013)
 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Minh Khoa

Email: khoanm@epu.edu.vn

 

 

 

Phó trưởng khoa

TS. Bùi Xuân Kiên

Email: kienbx@epu.edu.vn

 

 

GIÁO VỤ KHOA

 

 

CN. Nguyễn Thị Chương

Email: chuongntm@epu.edu.vn

 

 

 

CÔNG ĐOÀN

 

 

Chủ tịch công đoàn

ThS – NCS. Phạm Trí Nguyễn

Email: nguyenpt@epu.edu.vn

 

 

 

Phó chủ tịch công đoàn

ThS. Lê Thị Bích Hằng

Email: hangltb@epu.edu.vn

 

 


Tin mới
Đăng ký môn học trực tuyến